Om du inte är nöjd

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende, det beslut du fått eller är det något annat som inte har fungerat som det ska? För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med den service vi levererar. Här får du information om hur du går tillväga om du har ett klagomål.

1. Kontakta den som hjälpte dig med ditt ärende

Om du har synpunkter ska du i första hand ta kontakt med den som handlagt ärendet. Skriv till oss i chatten så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person. Du kan också be att ditt ärende ska omprövas av ansvarig chef.

2. Begär prövning i Överprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du kostnadsfritt begära prövning i vår Överprövningsnämnd. Du meddelar i så fall den som handlagt ditt ärende att du vill ha en prövning i Överprövningsnämnden. Skriv till oss i chatten så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

Du kan också begära prövning i Överprövningsnämnden genom att skicka brev till:
Svedea AB
Överprövningsnämnden
Box 3489
103 69 Stockholm

När du begär prövning i Överprövningsnämnden ber vi dig ange vilket försäkringsnummer eller skadenummer prövningen avser. Vidare ber vi dig tydligt redogöra för vad i beslutet du vill ha prövat och varför du anser att vår bedömning är felaktig. När vi fått in din begäran om prövning i Överprövningsnämnden kommer vi först att bedöma om det rör sig om den typ av ärende som kan prövas där. Överprövningsnämnden prövar endast tvistiga anspråk på grund av försäkringsavtal i ärenden där vi lämnat ett slutgiltigt beslut.

1. Ärenden som varit föremål för granskning av vår utredningssamordnare
2.Generella klagomål på handläggningen av ärendet
3. Värderingsfrågor
4. Ärenden gällande personskador (t.ex. bedömning av medicinska frågor, ärr, tandskador eller inkomstförlust)
5. Ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol och
6. Ärenden där det krävs muntlig bevisning för att en rättvis prövning ska kunna göras.

Överprövningsnämnden består av ledande befattningshavare från Svedea och kundombudsmannen, som är en extern advokat. Kundombudsmannen är ordförande i nämnden och har utslagsröst vid votering.

Du måste begära prövning i Överprövningsnämnden inom ett år efter vårt beslut.

3. Om du fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är nöjd med beslutet finns det andra möjligheter för dig att gå vidare med ditt ärende enligt nedan. Notera att det kan finnas andra möjligheter att få ärendet prövat beroende på typ av skada.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

ARN prövar ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Prövningen är kostnadsfri.
08-508 860 00 / arn.se

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden prövar ersättning för personskador för den som har skadats i trafiken. Prövningen är kostnadsfri.
08-522 787 00 / trafikskadenamnden.se

Nämnden för Rättskyddsfrågor

Nämnden prövar tvister inom rättsskyddsförsäkringen och motsvarande del i trafikförsäkringen. 
08-522 787 20 / Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Domstol

Både privatpersoner och företagare kan vända sig till domstol för att få sitt ärende prövat. Part är då inte Svedea eller Bilig utan försäkringsgivaren HDI Global Specialty SE, Sverige filial, org nr 516402-6345.

Kostnadsfri konsumentrådgivning

Du kan få kostnadsfri information och vägledning i försäkringsfrågor genom att kontakta Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå.
0200- 22 58 00 / www.konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå konsument)

0771-525 525 / hallakonsument.se

Klagomålsansvarig samt kontaktuppgifter till försäkringsgivaren

Om du har frågor kring hanteringen av klagomål kan du kontakta Klagomålsansvarig Maria Blomberg genom att skicka ett mejl till klagomal@svedea.se

Svedea är försäkringsförmedlare och förmedlar försäkringar för HDI Global Specialty SE, Sverige filials räkning. Om du önskar kontakt med försäkringsgivaren för att framföra ditt klagomål hittar du kontaktuppgifterna på www.hdi.global/en-se/the-company/compliance www.hdi.global/en-se/the-company/compliance.