Grundläggande information

Bilig är ett varumärke som tillhör Svedea AB. Svedea är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för HDI Global Specialty SE:s räkning.

Svedea har sin ansvarsförsäkring hos QBE Europe SA / NV, Filial Sverige. Krav med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt mot QBE, se kontaktuppgifter nedan.

Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan utbetalats av Svedea samt att kravet framställs inom skälig tid, dock senast inom 10 år. Försäkringsbelopp är cirka 1,25 miljoner euro per skada och cirka 5 miljoner euro totalt för alla skador under ett år.

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE. Svedea får procentuell ersättning från HDI Global Specialty för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen minus eventuella avdrag för avslutade försäkringar. Svedea AB är ett helägt dotterbolag till HDI Global Specialty SE.
Bilig lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Registrering och tillsyn

För att få bedriva försäkringsdistribution ska en försäkringsförmedlare vara registrerad hos Bolagsverket. Bilig är en försäkringsförmedlare och är registrerad hos Bolagsverket för distribution av de flesta sakförsäkringar. Bilig verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen. Biligs marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket. Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Tillämpade lagar

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486)), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104)), försäkringsdistribution (lag (2018:1219) om försäkringsdistribution) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi och i förekommande fall HDI Global Specialty SE, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om vår hantering av personuppgifter.

Din ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela oss om detta. Bilig har rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.

Om du har klagomål

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende, det beslut du fått eller är det något annat som inte fungerat som det ska? Se hur du går tillväga här.

Viktiga kontaktuppgifter och adresser

Bilig, en del av Svedea AB

Org.nr 556786-1678
Box 3489, 103 69 Stockholm
gdpr@bilig.se
bilig.se

HDI Global Specialty SE, Sverige filial

Org.nr. 516402-6345, HRB 211924 (reg. i Tyskland)
Box 22085, 104 22 Stockholm

QBE Europe SA / NV, Filial Sverige

Org.nr. 516411-5403
Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm

Bolagsverket

851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
bolagsverket.se

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm
08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
fi.se

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad
0771-42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se
konsumentverket.se

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114, 104 20 Stockholm
08-657 61 00
imy@imy.se
imy.se